Syco pyton kodning. Lite små script för att testa last minne och anslutningar

Dagens kodning är avslutet. Idga har jag byggt en del funktioner för att testa lite olika saker.
Hare n funktion som testar om en tjänst svarar på en port kan vara både udp eller tcp.
Sedan så plockar jag ut last och minnes använing på server så jag kan se hur mycket minne apache drar.
Och så för att kunna kontrollera så att mina webbsidor är uppe så ett liten function för att kolla om en text sträng finns på en webbsida.

#!/usr/bin/env python
'''
TODO, THIS FILE IS NOT READY TO USE.

'''

__author__ = "mattias.hemmingsson@fareoffice.com"
__copyright__ = "Copyright 2012, The System Console project"
__maintainer__ = "Daniel Lindh"
__email__ = "syco@cybercow.se"
__credits__ = ["Daniel LIndh"]
__license__ = "???"
__version__ = "1.0.0"
__status__ = "Production"

import os
import shutil
import stat
import sys
import time
import traceback
import subprocess
import app
import general
import version
import socket
from urllib import urlopen

# The version of this module, used to prevent
# the same script version to be executed more then
# once on the same host.
script_version = 1

def build_commands(commands):
  '''
  Defines the commands that can be executed through the syco.py shell script.

  '''
  commands.add("get-status", getStatus, help="Getting status from services")
  
def getStatus(args):
	'''
	'''
	print ""
	openConnection("udp","ns1.elino.se",53)
	openConnection("tcp","www.fareoffice.com",80)
	getServerLoad()
	GetUserMemory('apache')
	webbPageUp("www.elino.se","elino")
	webbPageUp("www.elino.se","auidiahdjhaisdjoai")def openConnection(prot,address,port):
	'''
	Function for testing if port is open for connections
	'''
	if prot=="udp":
		s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
	else:
		s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
	
	try:
 		s.connect((address, port))
 		s.shutdown(2)
 		print "Connection ok"
 		return "true"
	except:
		print "NO connection"
 		return "false"


def getServerLoad():
	'''
	Getting the server load from the server.
	'''
	print os.getloadavg()


def GetUserMemory(username):
	'''
	Getting the users/ process memory use
	'''
	process = subprocess.Popen("ps -u %s -o rss | awk '{sum+=$1} END {print sum}'" % username,shell=True,stdout=subprocess.PIPE,)
	stdout_list = process.communicate()[0].split('\n')
	print int(stdout_list[0])

def webbPageUp(url,string):
	'''
	Connects to url and get the full site. then match the respons to lock for string
	If strings are in yrl content returns match if not resturns false
	'''

	content =urlopen("http://"+url).read()
	if -1 == content.find(string):
		print "string not found"
	else:
		print "string is found"


mer on syco finns på github

The post is brought to you by lekhonee v0.7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.